Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Utworzono dnia 01.02.2016

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia  D.021.10.2013

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

 w Siennicy

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIENNICY

 

§ 1

Prawo korzystania

 

Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy obywatele. Obywatele pełnoletni przy zapisie obowiązani są:

  • okazać dowód tożsamości,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy, ul. Latowicka 9, 05-332 Siennica. Dane wykorzystane są w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

§ 2

Kaucje

 

Jeżeli, czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy, może być pobierana kaucja w następujących przypadkach:

  • 10 zł za każdą wypożyczoną książkę,  przy wypożyczeniach szczególnie cennych książek wysokość kaucji określa bibliotekarz.
  • 20 zł za każdą wypożyczoną jednostkę inwentarzową zbiorów specjalnych, 
  • 5 zł za każdy egzemplarz wypożyczonego czasopisma.

Czytelnik, który rezygnuje  z korzystania ze zbiorów biblioteki otrzymuje zwrot kaucji. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja wpłacana jest na dochody biblioteki.

 

§ 3

Zasady korzystania ze zbiorów wypożyczalni

 

1) Książki.

Czytelnik może wypożyczyć z biblioteki 4 woluminy na okres nie dłuższy niż 30 dni. Lekturę biblioteka wypożycza na okres 2 tygodni. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli ma na nią zapotrzebowanie ze strony innych czytelników lub żądać jej zwrotu przed ustalonym terminem jeżeli jest pilnie poszukiwana przez innych czytelników. Przesunąć lub zamówić daną książkę można  również telefonicznie /25 757 22 76/. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić z innej biblioteki książkę, której nie posiada w swoich zbiorach.  Rejestracji zwracanych i wypożyczanych przez czytelników książek dokonuje bibliotekarz.

2) Czasopisma.

Jednorazowo można wypożyczyć 5 numerów czasopism na okres dwóch tygodni. Bieżące numery czasopism regionalnych  udostępniane są tylko na miejscu w czytelni. Wypożyczyć można w dniu następnym. Na prośbę czytelnika, personel biblioteczny może rezerwować czasopisma aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

3) Zbiory specjalne /filmy, płyty, dokumenty elektroniczne, książki mówione/. 

Zbiory audiowizualne (specjalne) wypożyczane są czytelnikom w ilości do 4 jednostek inwentarzowych (lub 1 zestaw materiałów kursowych) na okres 4 tygodni. Możliwe jest przedłużenie tego terminu za zgodą bibliotekarza. Wypożyczonych materiałów nie przedłużamy telefonicznie.

 

§ 4

Porady, informacje

 

Personel biblioteczny służy fachową pomocą z różnych dziedzin wiedzy, udzielamy informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych bezpośrednio i telefonicznie.

 

§ 5

Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

 

Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Każde dostrzeżone uszkodzenie należy zgłosić bibliotekarzowi. Niedopuszczalne jest niszczenie, robienie w nich uwag, rysunków, wydzieranie stron, ilustracji itp.  

 

§ 6

Sankcje regulaminowe

 

Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki: za szczególnie cenne pozycje biblioteka ma prawo pobierać od czytelnika aktualną antykwaryczną cenę zbiorów, w przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego dzieła wielotomowego czytelnik wpłaca równowartość całości dzieła. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia zbiorów biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może zamiast zagubionego lub zniszczonego jednego z rodzajów zbiorów zwrócić - identyczny egzemplarz. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa jego koszty. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów pociąga za sobą następujące kary:

  • Za przetrzymanie książki ponad termin określony w § 3 ust. 1), biblioteka może pobierać opłatę w wysokości 10 groszy od woluminu za dobę po upływie terminu zwrotu książki. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.
  •  Za przetrzymanie czasopisma ponad termin określony w § 3 ust. 2), biblioteka może pobierać opłatę w wysokości 10 groszy od egzemplarza za dobę po upływie terminu zwrotu czasopisma.
  • Za przetrzymanie zbiorów specjalnych /filmy, płyty, dokumenty elektroniczne, książki mówione/  ponad termin określony w § 3 ust. 3), biblioteka może pobierać opłatę w wysokości 1,00 zł za tydzień (za każdą wypożyczoną jednostkę inwentarzową).

§ 7

Przepisy końcowe

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Wójta Gminy Siennica.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2013 r.