Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Grafika nie posiada alternatywnego opisu, dokumenty w postaci skanu, filmy nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Jurkowska.
 • E-mail: gbpsiennica@poczta.fm
 • Telefon: 510256261

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
 • Adres: ul. Mińska 33
  05-332 Siennica
 • E-mail: gbpsiennica@poczta.fm
 • Telefon: 25 757 22 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica - opis dostępności architektonicznej obiektu:
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek parterowy, posiada jedno wejście główne, które usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku (po prawej stronie od wejścia) znajduje się Rejestracja Czytelników, w którym można zasięgnąć informacji. Od tyłu budynku znajduję się również drugie wejście [Taras Historyczno-dydaktyczny], które również nie posiada barier architektonicznych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szerokość korytarzy i odstępów między regałami umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W odległości ok. 10 m od wejścia do Biblioteki znajduje się parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
W Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.