Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

STATUT BIBLIOTEKI

Utworzono dnia 26.02.2020

Uchwała Nr VII.0007.65.2019
Rady Gminy w Siennicy

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy, które stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 4. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Jurkowski

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr VII.0007.65.2019
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 7 czerwca 2019 r.

Obwieszczenie
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity uchwały Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 134, poz. 4017), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

1) Nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4109);

2) Nr XLIII.0007.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9821).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) §2 i §3 uchwały Nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 r., które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

2) §2 i §3 uchwały Nr XLIII.0007.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 października 2018 r., które stanowią:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”


Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Jurkowski

 

 

Załącznik do Obwieszczenia Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy

Uchwała Nr XXIII/176/2009
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 30 czerwca 2009 r.
(tekst jednolity)

w sprawie: nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) – Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:

§ 1. Nadać Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/135/2000 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy i uchwała Nr XXVII/194/06 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Jurkowski

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 r.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIENNICY

I. Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim, wykonującej zadania biblioteki powiatowej.

3. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest wieś Siennica, a terenem jej działania jest obszar Gminy Siennica.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Siennica.

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Siennica.

4. Biblioteka jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod nr 1/92 i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Siennicy.

2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonuje filia Biblioteki w Grzebowilku, która wykonuje zadania, o których mowa w § 8.

§ 4. 1. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z pełną nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy.

2. Do oznakowania książek służy pieczęć okrągła zawierająca w otoku nazwę w pełnym brzmieniu a pośrodku miejscowość – siedziba placówki.

II. Organy biblioteki i jej organizacja.

§ 5. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 6. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 7. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku (Dz.U. Nr 41, poz. 419) w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1105) oraz regulaminu wynagradzania.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

4. Biblioteka zgodnie z realizacją zadań statutowych może prowadzić:

a) filię biblioteczną, pracownie, kluby, sekcje, koła zainteresowań, chór, oddziały dla dzieci i dorosłych, inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.

III. Cele i zadania biblioteki.

§ 8. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

c) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej,

d) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz i prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

e) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

f) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych i bibliograficznych,

g) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

h) organizowanie gminnych imprez kulturalnych.

§ 9. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

b) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

c) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

d) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych,

e) za usługi faksu, xero i wydruku.

3. Biblioteka korzysta z wpływów uzyskanych ze świadczonej działalności usługowej i gospodarczej i przeznacza je na cele statutowe.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. a i b, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 11. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje corocznie dotacje z budżetu Gminy na działalność statutową w wysokości niezbędnej na jej funkcjonowanie.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów, o których mowa w § 9 ust. 2,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

4. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 12. 4. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

5. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

6. Biblioteka wykonuje zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 13. Dyrektor corocznie, przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 8.

§ 14. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Jurkowski